globalnin

amazon promo code india

macdonals coupons

hostgator india coupon

Tse hlokahalang hore o hlwauwe ole Kojwana di Mahetleng :
·         Lekeno la lelapa le be ka tlasa R3240.00 ka kgwedi
·         Bukana ya boitsebiso ya Aforika Borwa.
·         Bopaki ba Eskom (pampiri ya motlakase)
·         Bopaki ba lengolo ho tswa SASSA / Penshene
·         Lengolo le nakong la mokitlane wa ditshebeletso tsa mmasepala.
·         Lengolo la Lefu la monnga setsha kapa Lengolo le hlahang Kgotla ho fa motho a hlodilweng matla a honka thepa ya mofu.
·         Bopaki ba hore hao sebetse bo tswang Seponeseng.
Ke bomang ba ka fanang ka thuso mabapi le boingodiso:
·         Ward Committees
·         CDW
·         Ward Councillors / Ralebatowa
·         Lefapha tsamaiso ya kojwana di mahetleng. (Mme Celeste Bailey )
NB. Bohle ba Kojwana di Mahetleng ba kopuwa ho potlaka ho itlhaisa jwalo kaha ho qadilwe ka la 01 Phupjane 2017.